1.7 שאלות חזרה לפרק 1

שאלה : 1 להלן סדרה הכוללת תשעה מספרים : 5 , 14 , 8 , -2 , 0 , 22 , 13 , 5 , 16 א . חשבו את הממוצע , החציון והשכיח של תשעת המספרים שבסדרה . ב . חשבו את השונות וסטיית התקן של תשעת המספרים שבסדרה . ג . מהו ציון התקן של הערך ? 5 מה ציון התקן של הערך המקסימאלי בסדרה ? ד . נניח ואנו מכפילים כל מספר בסדרה -4-ב ואחר כך מוסיפים . 20 מה יהיה ערכם של חמשת המדדים שחישבתם בשני הסעיפים הראשונים ? ה . בחרו מהסדרה 5 מספרים עבורם הממוצע יהיה מקסימאלי והחציון יהיה שווה . 5-ל ו . אם נוסיף לסדרה שני מספרים : , 23-ו 6 מה יהיה ערכם של הממוצע החדש והחציון החדש בסדרה ? שאלה : 2 להלן נתונים אודות מספר שעות הלימוד שלמדו 25 סטודנטים למבחן בסטטיסטיקה . נסמן ב- X את מספר שעות הלימוד שסטודנט למד למבחן בסטטיסטיקה . להלן טבלת השכיחות של . X א . חשבו את הממוצע , החציון והשכיח של מספר שעות הלימוד שסטודנט למד למבחן בסטטיסטיקה . ב . חשבו את הטווח , הטווח הבין רבעוני , השונות וסטיית התקן של מספר שעות הלימוד למבחן . ג . עבור אותם התלמידים יש ברשותנו גם נתונים אודות מספר שעות הלימוד שלמדו למבחן במתמטיקה . ממוצע מספר שעות הל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ