תוכן העניינים

פרק : 1 סטטיסטיקה תיאורית 9 / 1 . 1 עריכת נתונים איכותיים וכמותיים בטבלאות ובגרפים 10 / 1 . 2 מדדי מיקום מרכזי : ממוצע , חציון ושכיח 21 / 1 . 3 מדדי פיזור : טווח , טווח בין רבעוני , שונות וסטיית תקן 34 / 1 . 4 מדדי מיקום יחסי : ציוני תקן 48 / 1 . 5 קשר בין שני משתנים כמותיים ומקדם המתאם של פירסון 49 / 1 . 6 רגרסיה ליניארית 56 / 1 . 7 שאלות חזרה לפרק 59 / 1 1 . 8 פתרון שאלות חזרה לפרק 61 / 1 פרק : 2 תורת ההסתברות - מושגים בסיסיים 69 / 2 . 1 הצגה גראפית של מאורעות - דיאגרמת ון 73 / 2 . 2 פעולות על ובין מאורעות 74 / 2 . 3 יחסים בין מאורעות 81 / 2 . 4 שאלות חזרה לפרק 83 / 2 2 . 5 פתרון שאלות חזרה לפרק 84 / 2 2 . 6 נספח : הוכחת כללי דה מורגן 90 / פרק : 3 פונקציית הסתברות 93 / 3 . 1 תכונות פונקציית הסתברות 93 / 3 . 2 חישובי הסתברויות במרחב מדגם סופי 99 / 3 . 3 שאלות חזרה לפרק 101 / 3 3 . 4 פתרון שאלות חזרה לפרק 102 / 3 פרק : 4 מונחים בקומבינטוריקה 109 / 4 . 1 חוק המכפלה 109 / 4 . 2 מקרה ראשון - מדגם סדור עם החזרה 110 / 4 . 3 מקרה שני - מדגם סדור ללא החזרה 111 / 4 . 4 מקרה שלישי - מדגם לא סדו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ