הערות

המובאה של אלג'רנון סידני לקוחה מתוך Algernon Sidney , Discourses Concerning . Government ( Indianapolis : Liberty Fund , 1996 ) , p . 180 מבוא המובאה בראש המבוא לקוחה מנאום ההלוויה שנשא פריקלס , כפי שהוא מובא אצל תוקידידס , תולדות מלחמת פילופוניס , תרגם א"א הלוי ) ירושלים : ביאליק , תשי , ) ט" ספר שני , עמ' . 90-89 . 1 יש מימרות הקונות להן מהלכים משום שהן מבטאות דבר שנראה בזמנו כאמת חשובה , שהוסיפו להשתמש בהן משעה שנודעה אמת זו לכל , ועדיין משתמשים בהן אף שמחמת שימוש תכוף ומכני איבדו את משמעותן המובהקת . בסופו של דבר נגמלים מהן משום ששוב אינן מגרות את המחשבה כל עיקר . הן מתגלות מחדש רק לאחר שבמשך דור שלם היו רדומות , ואז אפשר להשתמש בהן במשנה-תוקף להבעת איזה דבר הדומה למשמעותן המקורית – אלא ששוב צפוי להן אותו מחזור עצמו אם הן מצליחות . . 2 הניסיון המקיף האחרון לחזור ולהציג את עקרונותיה של חברה חופשית , בצורה שהיא כבר מסויגת מאוד כצורה המרוסנת הנדרשת מספר לימוד אקדמי , הוא הספר . Henry Sidgwick , The Elements of Politics ( London : Macmillan , 1891 ) אף שבמובנים רבים זהו ספר מעולה , הוא...  אל הספר
הוצאת שלם