מבוא

מתוך אילו עקרונות ואורחות חיים הגענו עד הנה , ומהו המשטר המדיני ומה הן תכונות הנפש , שמהן צמחה גדולתנו ... ואף על פי שהכל שווים אצלנו לפני החוקים בדברים שבין אדם לחברו , הרי ערכו בחיי הציבור הכל לפי הצטיינותו הוא ... וכשם שאנו נוהגים בנדיבות בהלכות הציבור , כך נדיבים אנו במעשי יום יום שלנו ... ואף על פי שאין איש מכלים אותנו דבר בחיינו הפרטיים , אין אנו חוטאים לענייני הכלל מתוך יראת הכבוד . ואנו מצייתים תמיד למושלים , אשר יהיו עלינו , ולחוקים , ובייחוד לחוקים שניתנו לטובת העשוקים , וגם לאותם חוקים שלדעת הכול ממיטים קלון על עושיהם , אף על פי שאינם כתובים . –פריקלס כדי שתישמר אחיזתן של אמיתות ישנות בנפשותיהם של הבריות יש לחזור עליהן בלשונם ובמושגיהם של הדורות האחרונים . דברים שהיו ביטוייהן הקולעים ביותר , נשחקים כל כך מרוב שימוש עם הזמן עד ששוב אין להם מובן מוגדר . הרעיונות המונחים ביסודם אפשר שיהיו בני-תוקף כבעבר , אך המילים , אפילו כשהן מתייחסות לבעיות שעודן עמנו , מאבדות את כוחן לשכנע ; הטיעונים אינם סובבים בהקשר המוכר לנו ; רק לעתים רחוקות הם נותנים לנו תשובות ישירות על השאלות שאנו ש...  אל הספר
הוצאת שלם