Hemiblock

Hemiblocks מתוארים בפרק זה ( אוטם , ( משום שפעמים רבות הם מתרחשים בעת אוטם וירידה באספקת הדם לאחד משני הסעיפים של צרור ההולכה השמאלי . הערה : צרור ההולכה השמאלי נחלק לשני תתי-סעיפים . Hemiblocks הם חסמים באחד הסעיפים , הקדמי או האחורי , של צרור ההולכה . ( השמאלי ) Hemiblocks לעיתים קרובות נובעים מפגיעה באספקת הדם הקדמי או האחורי של צרור ההולכה השמאלי . ( לסעיף ) הערה : לצרור ההולכה הימני אין ( בשלב זה ( ... חלוקה ברורה או מוגדרת לתתי-סעיפים בעלי חשיבות קלינית או אלקטרוקרדיוגרפית . * חסם מחצית צרור ההולכה . כדילהביןאתהHemiblocks- עליכםלהכירהיטבאתאספקתהדםל AV Node- ולמערכתההולכה החדרית . עקבו בצמוד אחר הטקסט והאיור . העורק הכלילי הימני בדרך-כלל אחראי על אספקת הדם , AV Node-ל לאלומתהיס , ולענףקטןמשתנהלסעיףהאחורישל ההולכההשמאלי . ( צרור ) העורק הכלילי השמאלי שולח גם הוא ענף קטן משתנה לסעיף האחורי של צרור השמאלי . ( ההולכה ) חסימה מלאה של הענף הקדמי-יורד של העורק הכלילי השמאלי עשוי לגרום ימני , בשילוב Hemiblock קדמי ( חסם בסעיף הקדמי ( BBB ) של צרור ההולכה השמאלי . ( שננו היטב את האיור .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ