AV Block מלא (3°)

AV Block מלא ( ( 3 הוא חסימה מוחלטת של ההולכה , כך שכל גירויי הדפולריזציה ממקור פרוזדורי לא עוברים לחדרים . כתוצאה מכך , מוקד אוטומטיות מתחת לחסם המלא נמלט כדי לקצב את החדרים בקצב העצמי שלו . 3 Block הוא חסם מלא , שמונע מעבר של דפולריזציה פרוזדורית ממקור הסינוס אל . ( החדרים ) חסם יחיד של , AV Node-ה או של אלומת היס , יכול להיות "מלא , " אבל לשם כך חייבת להיות חסימה מוחלטת גם של כל תת-הסעיפים ( צרורות ) של מערכת ההולכה החדרית , כדי שלא תתאפשר לחדרים . ( הולכה ) בהיעדר דפולריזציה מלמעלה , יימלט מוקד אוטומטיות ( מתחת לחסם המלא ) כדי לקצב את החדרים העצמי שלו . ( בקצב ) הערה : מיקומו של המוקד שנמלט תלוי במיקום החסם המלא . ( 3 ) כעת נלמד אודות האפשרויות השונות . חסם AV מלא ( 3 ) יכול להתרחש בחלק העליון של , AV Node-ה אז מתאפשר מילוט של מוקד צומתי ( מתחת לחסם ( AV Node-ב לקיצוב החדרים , או ... שהחסם המלא מתרחש מתחת AV-ל , Node אז רק מוקד חדרי יכול להימלט כדי לקצב את החדרים . " חסם מלא" משמעותו שכל נתיבי ההולכה של מערכת AV-ה חסומים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ