1° AV Block

( התארכות ההולכה ( AV Node-ב AV Block דרגה ראשונה ( 1 ) מאט את ההולכה , AV Node-ב ומאריך את מרווח PR-ה ליותר ממשבצת גדולה אחת 0 . 2 ) שניות ) באק"ג . הערה : טכנית , המונח "מקטע" מציין חלק מקו-בסיס , בעוד "מרווח" מכיל לפחות גל אחד . כלומר , מרווח PR-ה כולל את גל P-ה ואת קוהבסיס אחריו עד תחילת מכלול . QRS-ה לכן , מרווח PR-ה נמדד מתחילת גל P-ה ועד תחילת מכלול . QRS-ה העיכוב שנוצר בגין 1 AV Block גורם להתארכות מרווח ה- ( PR ) . מרווח PR-ה התקין הוא פחות ממשבצת גדולה אחת , שהיא פחות מ- שניות . ( 2 / 10 )( 0 . 2 ) הערה : עליכם לבחון ( ולתעד ) את מרווח PR-ה בכל אק"ג . אם באק"ג מרווח PR-ה ממושך יותר ממשבצת גדולה אחת , קיים AV Block כלשהו . AV Block דרגה ראשונה ( 1 ° ) מתאפיין במרווח PR גדול 0 . 2-מ שניות ( משבצת גדולה אחת . ( התארכות PR-ה היא קבועה , וקיימת בכל מחזור ומחזור . כאשר אתם מזהים PR מאורך , עליכם לזהות ( מרווח ) את סוג . AV Block-ה אם במקום כלשהו באק"ג קיים מרווח PR-ה ממושך יותר מ- שניות , קיים סוג כלשהו של ( 2 / 10 )( 0 . 2 ) . AV Block 1 Block קיים כאשר מרווח PR-ה ממושך באופן קבוע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ