Sinus Block

SANode חולהעשוילהפסיקלקצבבאופןזמני , למשךמחזוראחדלפחות , ולאחריויחזורלפעילות תקינה . זהו . Sinus Block שימו לב : במחזור החסר אין גל – P מאפיין חשוב מאוד . Sinus Block-ב ( מכונה גם " SA Node Block" או בפשטות (" SA Block" SA Node לא תקין חדל מפעילות הקיצוב למשך אחד ( מחזור ) שלם לפחות , כלומר החסם בדרך-כלל חולף . לאחר ההפוגה של , Sinus Block הקיצוב חוזר באותו קצב ( ותזמון ) כפי שהיה לפני החסם . SA Node-ה חוזר לתפקד בהתאם למקצב הקודם שלו . עם זאת , ההפוגה עלולה לעורר אוטומטיות שיגרום ( מוקד ) לפעימת מילוט . ( escape beat ) הערה : גלי P-ה זהים לפני ואחרי ההפוגה , כיוון שמקורם SA-ב SA Node-ה . Node ממשיך בדפולריזציה פרוזדורית באותו התזמון שהיה לפני החסם . למרות זאת , הפוגה ממושכת עלולה לגרום לשחרור פעימת מילוט ממוקד אוטומטיות בטרם SA Node-ה חוזר לתפקד ( ראו עמודים . ( 121-119 * חלק מהמומחים טוענים SA Node-ש למעשה יוצר גירוי , אך זה נחסם ביציאתו מה . SA Node- מצב זה מכונה חסם " יציאה" מהסינוס . ( Sinus Exit Block ) ( SSS ) Sick Sinus Syndrome היא מכלול של אריתמיות שנגרמות מתפקוד לקוי של SA-ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ