תמונה ‭.74‬ תניני!מגובשש (עו ‭מ"ס 100‬) ‭Piatycephalus tuberculatus -‬ (עמ' ‭(108‬