תמונה ‭.62‬ פרפרון מקווקו (עד ‭מ"ס 18‬) ‭Chaetodon lineolatus -‬ בחברת בתרנים (עמ' ‭(101‬