תמונה ‭.171‬ חכליל ו^רי (עד ‭מ"ס 38‬) ‭») Priacanthus hamrur -‬מ' ‭(120‬