תמונה ‭.168‬ כחלי סהרוני (עד ‭''ס 26‬מ) ‭Caesio lunaris -‬ (עמ' ‭(116‬