תמונה ‭.166‬ ריסנפיר ?צי (עד ‭מ"ס 35‬) ‭Paracirrhites forsteri -‬ (עמ' ‭(112‬