תמונה ‭.159‬ אבנונית מצויה (עד ‭מ"0 30‬< ‭(109 "ai) inimicus filamentosus -‬