תמונה ‭.157‬ דפדיפון חגור ועד ‭מ"ס 11‬) ‭(107 •KS) Piectogiyphidodon leucozona -‬