תמונה ‭.143‬ פרפרון אדום־זנב (עד ‭מ"ס 11‬) ‭(101 ?13s) Chaetodon chrysurus -‬