תמונה ‭.142‬ פרפרון שווור־שת (עד ‭מ"ס 12‬) ‭(101 'ny) Chaetodon austriacus -‬