תמונה ‭3 .118‬ךקח הגזר (עד ‭מ"ס 22‬) ‭Adioryx diadema -‬ (עמ' ‭(83‬