תמונה ‭.115‬ קרנונית חקעית (עד ‭''ס 9‬מ) ‭Ecsenius gravieri -‬ (עמ' ‭(79‬