תמונה ‭.113‬ גפירנון מקרין (עד ‭מ"ס 8‬) ‭Hirculops cornifer -‬ (עמ' ‭(77‬