תמונה ‭.100‬ חגורית דלת־טבעות (עד ‭מ"ס 16‬) ‭Dunckerocampus dactyiiophorus -‬ (עמי ‭(58‬