תמונה ‭.96‬ קופסינון נקוד (עד ‭מ"ס 45‬< ‭(53 'ny) Ostracion tuberculatus -‬