תמונה ‭.92‬ עכנוץ אזור (צד ‭מ"ס 60‬) ‭Echidna potyzona -‬ (עמי ‭(45‬