תמונה ‭.63‬ שוניתנים (למעלה כרומיות, למסה דפדופונים) ‭(102 'oy) Pomacentridae -‬