וזםונה ‭.59‬ קיסר הדור «עיר; עד ‭מ"ס 30‬) ‭(98 "as) Pomacanthodes imperator -‬