תמונה ‭.55‬ יולית ים־סוף (עד ‭מ"ס 90‬) ‭Coris aygula -‬ (עמ' ‭(96‬