תמונה ‭.50‬ מרגנןן צהוב־זנב (עד ‭מ"ס 18‬) ‭Anampses meleagrides -‬ (עמי ‭(93‬