תמונה ‭.29‬ כפתורן מנוצה (עד ‭''ס 10‬מ) ‭(65 'DS) Acentrogobius omatus -‬