איור ‭.43‬ אכובון קוצי (למעלה - מן הצד, למטה - מן הגחון; עד ‭(מ"ס 25‬