תיאור האל מן על מטבע העיר ניסה, לידיה. המאה הגי לפה"נ