פרק ז' התנהגות דמוית מוסר

לא תרצ ח 'עשרת הדברות י בפרק החמישי , שרן בתהליר ההיטקסות , היה עם לבי להסביר כיצד גורמת תופעה זו , ששרשיה לוטים עדיין בתעלומה רבה , להיווצרותם של אינסטינקטים חדשים לחלוטין , המכתיבים לבעליהם מצוות עשה משלהם , לא פחות מהיצרים " הגדולים" המושלים בכיפה , כמו הרעב , הפחד או האהבה . בפרק שלאחריו נתכוונתי לפתור בעיה שהיא קשה הרבה יותר : לתאר בדרך קצרה וסבירה את משחק השפ עות הגומלין המתקיים בין האינסטינקטים האוטונומיים השונים , לפרט אלו חוקים כלליים חלים עליו , ולהראות באלו שיטות ניתן להתחקות אחר סבך ההשפעות ההדדיות אצל אותם אורחות התנהגות הנקבעים על ידי מספר דחפים שונים המתחרים זה בזה , אפשר שאך שוא היא התקווה שאני מטפח בלבי שעלה בידי לקיים משאלות אלו , אף על פי כן הריני מרהיב עוז לסכם את הסינתזה משני הפרקים האחרונים , ואף להסיק את המסקנות המשתמעות לגבי הקושיה המעסיקה אותנו כאן 1 כיצד עושה הטקס את המלאכה הנראית כבלתי אפשרית ליטול מהתוקפנות בין בני מין אחד את השפעותיה שהן מזיקות כל כר לקיום המין , בלא לסלק תוך כדי כך את אלה מתפקודי ה , שהם הכרחיים לקיום המין ? התנאי המוצג בקטע המשפט האחרון ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד