תוכן עניינים

מבוא א . העיירה אום ריחן 56- 8 תיאור האיזור והאתר ; 8 רשת הרחובות של אום ריחן ; 21 מבנה התחבורה באום ריחן ; 26 חלוקת היישוב לרובעים ; 33 מערך ההגנה של אום ריחן ; 39 מיתקנים חקלאיים בתוככי אום ריחן ; 45 הקבורה באום ריחן ; 45 הערות . 47 ב . השטח החקלאי של אום ריחן 118- 57 מגדלי השדה ; 57 גלי הסיקול , מדרגות חקלאיות ומאגרי מים ; 83 בתי בד וגתות ; 87 דרכים חקלאיות ; 95 סקר סכרים בואדי חיזריך סקעה ; 102 בתי חוה באיזור אום ריחן ; 105 הערות . 115 ג . תולדות ה"שוב באוס ריחן 129-119 היישוב באתר ; 119 היישוב באיזור אום ריחן ; 120 הערות . 127 ד . המבנה החברתי והכלכלי של ה"שוב 135-130 מספר תושבי העיירה ; 130 ענפי הפרנסה ; 131 השירותים הקהילתיים באום ריחן ? 133 הערות . 135 ה . סיכום היסטורי ומסקנות 140-136 ו . לוחות כלי חרס 151-141 ז . תצלומים אום ריחן - עיירה כפרית העןוכנת כצפון השומרון , מסוף ימי בית שני ותקופת המשנה . שרידיה נסקרו והוכנה מפה מפורטת של הבתים , הסימטאות , בתי המלאכה , מבני ההגנה ובורות המים של היישוב . במקביל למחקר הארכיאולוגי של היישוב וסביבתו החקלאית נדונים המקורות התלמודיים , ה...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד