הערות לפרק ד'

ו . אין נתונים שיטתיים על גודל המשפחה היהודית בימי קדם . מכל מקום , אין כל סיבה להנית שהמשפחה היתה יותר גדולה . לו כך היה הדבר , היה הגידול הדמוגרפי מהיר ביותר , ואין לכך ראיות מסייעות . . 2 להשוואה ראה מספרים נמוכים יותר אותם מניח מ' ברושי , "אוכלוסיית ארץ ישראל בתקופה הרומית ביזאנטית , " בתוך : ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי , עורכים : צ' ברס ואחרים , ירושלים ( תשמ , ( ב" עמ' . 455 442 . 3 נ' רובין , מתאבל עליו מתאבל עמו , בר-אילן י / רמת גן ( תשל , ( ב '' עמי 20 1 ו 7 ו . דיון זה הורחב בעבודת הדוקטורט של רובין , דפוסי האבל היהודיים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ( דיסרטציה , ( רמת נן ( תשל 42 , ( ז '' ו ; 164 ז' ספראי , " מבנה המשפחה בתקופת המשנה והתלמוד , " מלאה , א' ( תשמ , ( ג" עמ' 56 129 ו . . 4 ראה , למשל , משנת בבא בחרא א 'ד , 'א ' , ר ומקבילות , וכן מקורות רבים נוספים . . 5 כך יוצא מפשוטם של מקורות רבים , והנושא מחייב דיון נפרד . וראה בקצרה g ספראי , לעיל פרק א הערה , 20 עמ' . 202 . 6 ראה י' נווה , על פסיפס ואב , ; ירושלים ( תשל , ( ח '' עמ' וו 2 ו . ל...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד