הערות לפרק ג'

. 1 שי קליין , ארץ יהודה , תל אביב ( תרצ , ( ט '' עמי ו S . Klein , Narbatta und . 226 22 die Judischen Siedlungen Westlich von Samaria , M . G . W . J . 74 ( 1930 ) pp . 369-380 . לביקורת עמדתו ראה בעיקר ז' ספראי , גבולות ושלטון בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , תל אביב , ( תש , ( מ '' ענד . 157-155 . 2 על ערב הגלילית ראה : י' קלויזנר , העיר ערב והעיר גברה בגליל , ספר זכרון למזי"ה , ירושלים ( תרצ , ( ב" עמי ; 136 128 זי ספראי , לעיל פרק א הערה , 20 עמי . 90 87 . 3 מלכים אי , די , A . Alt , Die Reise , P . J . B . 28 . ( 1932 ) pp . 32-34 ; 10 G . E . Wright , The Provinces of Solomon , E . I . 8 ( 1966 ) pp . 56-58 . . 4 ולהלן הערה . 34 . 5 ראה הערה , 34 פרסום נרחב יותר נמצא בהכנה בדפוס . . 6 חשמונאים , 'ט , 'א לב מט . . 7 חיבור ההיסטוריה לגיאורגיוס קדרנוס ו , מהדורת . 338 'nv Bonn . 8 ראה מ' אבי יונה , גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל , ירושלים ( תשכ , ( ג" עמי . 61 58 . 9 זי שפראי , גיאוגרפיה היסטורית של ארץ שומרון בתקופה הרומית ביזנטית ( דיסרטציה . ( ירושלים ( תשל , ( ח" עמ'...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד