הערות לפרק ב'

השתתפו בחפירות פועלים זמניים מכפרי השכיבה ופועלים קבועים של הקמ"ט מהכפר בלטה בשכם . ניהל את החפירות שמעון דר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן . המדידות נערכו על ידי יוחנן מינצקר ועזריאל ויגלמן מאגף העתיקות , ויגאל טפר מיגור . אנשי מחלקת הכשרת הקרקע של מחוז הצפון בקק '' ל הגישו סיוע רב ערך בביצוע החפירה . ן . לתפקיד המגדלים ותפרוסתם ראה ש' דר , לעיל פרק א הערה , 9 עמ ' 73 ן . 177 והשווה S . Applebaum , S . Dar and Z . Safrai , The Towers of Samaria , P . E . Q , : ( 1978 ) pp . 91-100 . צ' רון , המלונות כניל 71 י לחקלאות המדרגות נהלי יה 7 ? ה ושומרון , ת"א , , ( 1977 ) עמ' . 497 488 וראה עוד להלן הערה . 37 . 2 קרויק , לעיל פרק א הערה 5 אי בי , עמ' . 336 334 . 3 מונח זה חשוב לצורך מספר הלכות , כגון חיוב במזוזה ועוד . . 4 ראה מ' שוובה , "כתובת הבורגוס מקיסריה שבארץ ישראל . ח , " דניץ כ' ( תש , ( ט'' עמ' 283 273 ועוד . . 5 אין מקום לטענה שמגדל ובורגן חד הם . אמנם במקרה אחד קיים חילוף בין השניים ( תוס , ' ערובין פ '' ה ) ו '' ח ) [ צוקרמנדל עמי ;[ 145 ירוי , שם פ"ה , ב'...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד