בתי־בד וגתות

שלוש גתות גדולות חפרנו על שלוחת המגדלים של חיננית . גתות נוספות איתרנו על השלוחה המקבילה של חיננית , ורבות אחרות מצויות בכל משבצת הסקר . הגתות גדולות , חצובות בסלע ומנצלות את תופעות הקרסט לבניה וחציבה של מכלי אגירה גדולים . בכמה פרטים חשובים שונות גתות אום ריחן מגתות ארץ שומרון ויהודה . נית בד תת 59 הגת ממוקמת בשטח ישר של השלוחה , במרחק 150 מ' בקירוב מערבית לבית החווה . 61 לגת משטח דריכה חצוב בסלע , שמידותיו 6 . 25 x 5 . 90 מי והוא מוקף גדר אבן בגובה 1 . 00 מי . שיפוע מתון ממשטח הדריכה הוביל אל בור האגירה המרכזי ( לוקוס , ( 102 שמידותיו 3 . 70 x 1 . 80 מ' ועומקו . 'מ 1 . 50 תכולתו של בור האגירה 9 , 400 ליטר בקירוב . מרזב מסותת בסלע הזרים את הנוזלים לבור הענק . הבור נמצא מטויח בשכבה עבה של טיח בהיר . נראה שהיה מכוסה בחלקו בקורות אבן רחבות , שנמצאו בקרבתו . בור שני ( לוקוס , ( 101 נמצא ממערב לבור האגירה המרכזי . מידותיו x 0 . 80 2 . 00 מ' ועומקו . 'מ 0 . 60 בור זה אינו קשור אל משטרו הדריכה בתעלה כלשהי . דפנות הבור בנויות ומטויחות חליפות . ירדו אליו בטור מדרגות חיצוניות . שכבת שריפה בעובי...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד