הערות לפרק א'

C . R . Conder . H . H . Kitchener , The Survey of Western Palestine , II London . 1 . ( 1882 ) p . 64 . לאור התיאור הקצר והלקוני , ספק אם ביקרו הבריטים באתר ואולי הסתפקו בתצפית מרחוק או בבדיקת שולי האתר בלבד . . 2 יהודה , שומרון וגולן - סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח , עורך : מ' כוכבי , ירושלים ( תשל '' ב ) עמ' . 208 . 3 ז' ייבין , "פעילות בתחום הארכיאולוגיה בשומרון , " בתוך : ארץ שומרון , ירושלים ( תשל , ( ד '' עמי . 148 147 ייבין מזכיר גם סקר קודם שנערך ב 1946 על ידי מחולי ( טרם פורסם . ( . 4 אתרים מספר נמדדו ברחבי הארץ . ראה למשל : ז' ייבין , סקר ישובים בגליל ובגולן בתקופת המשנה והתלמוד לאור המקורות , דיסרטציה , ירושלים ( תשל B . , ( א" Bagatti . Le Antichita idiKh . Qana E di Kefr Kenna in Galilee . L . A . 75 ( 1964-5 ) , pp . 251-292 . עבודות אלו מבוססות על פיענוח צילומי אוויר . עבודות דומות לאלו ולזו של אום ריחן פורסמו ע"י שי דר , ראה להלן הערה . 9 וראה עוד אי סגל , שבטה , י ם . ( 1981 ) עבודה זו דומה באופיה לעבודתנו , אלא שמדובר ביישוב באיזור שונה , השייך לפרובינציה אחרת . חפירו...  אל הספר
החברה להגנת הטבע

הקיבוץ המאוחד