איור ‭:5‬ אום־ריחן, מכלולים ‭31 ,30 ,29 ,28 ,25 ,21‬