‭.1‬ השטח הבנוי ‭.2‬ עיבור העיר ‭.3‬ פיגום העיר ‭.4‬ מבנה שדה המתעבר עם העיר ‭.5‬ מבנה שדה שאיננו מתעבר עם העיר ‭.6‬ גבול היישוב לצורך עירוב איור ‭:3‬ עירוב העיר - תיאור סכמטי