משקי בית שבראשם שכירים, לפי עשירוני הכנסה כספית נטו לחודש לנפש סטנדרטית, 2009 )באחוזים(