הערות לפרק א

George Steiner , "A Kind of Survivor " , in Language and Silence : Essays , . 1 1958-1966 ( London , 1967 ) , p . 167 . Hannah Arendt , Between Past and Future ( New York , 1961 ) , p . 28 . Cited . 2 in Frank Kermode , The Sense of an Ending : Studies in the Theory of Fiction ( New York , 1968 ) , p . 56 . Nathan Wachtel , Visionof the Vanquished : The Spanish Conquestof Peru . 3 through Indian Eyes , 1530-1570 trans . Ben and Sian Reynolds ( Hassocks , Sussex , 1977 ) , p . 208 . ואכטל הוא יהודי ממוצא מזרח אירופאי העוסק לאחרונה בספרי 'יזכור' ביידיש ע"א הקהילות שנחרבו וחוסלו . Paul Fussell , The Great War and Modern Memory ( New York , 1975 ) , p . . 4 247 . Arnold J . Band , "A History of Modern Hebrew Fiction " , Prooftexts / , no . . 5 1 ( 1981 ) , p . 117 . . 6 יונה גורלנד , לקורות הגזירות על ישראל , 7 כרכים ; ( 1892-1887 ) נדפס מחדש ירושלים , . 1972 . 7 שמעון ברנפלד ( עורך 0 , ( פר הדמעות , כרך א' ( ברלין , , ( 1923 עמ' . 13-6 . 8 ישראל הלפרן ( היילפרין ) ( עורך 0 , ( פר הגבורה :...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד