‭.20‬ שמואל בק‭",‬עיר של יהודים‭;1978 ,"‬ פחם על נייר.