הערות לפרק רביעי

1 בעמ' 110 מצטטת ח . ארנדט את אייכמן , כאילו השתמש בביטוי 'אבן הפינה ממש' לתאר בו את שיתוף הפעולה היהודי , כביכול , במסגרת הכללית של המדיניות האנטי יהודית הנאצית . לא אייכמן ולא שום עד , שופט או סניגור , השתמשו מעולם בביטוי זה או בדומה לו , או אף רמזו מעולם שבלי 'שיתוף הפעולה היהודי' היתה התכנית נכשלת . 2 הודעה בעל פה של פרופיסור גילברט ביולי ; 1963 אושרה בכתב ב 9 ביוני . 1964 G . M . Gilbert , Nuremberg Diary ( New York , New American Library 3 , ( 1947 עמ' . 28 4 שם , עמ' . 74 5 שם , . 29-28 ע"ע Charles Wighton , Hcydrich : Hitler ' s Most Evil Henchman ( Phila- 6 . 279-270 ע"ע , ( delphia-New York , Chilton , 1962 Gerald Reitlinger , The Final Solution . The Attempt to Exterminate 7 The Jewish People of Europe 1939-1945 ( New York , Beechhurst Press , , ( 1953 עמ' 100 ומהדורה בריטית ( London , Vallentine-Mitchel , 1953 ) תרגום גרמני : Z )! e £ n < f / o . rung ( Berlin , Colloquium Vcrlag , 1960 ) מהדורה שלישית , עמ' . 111 רייטלינגר מפנה אי . הקורא אל Willi Frischauer , Himmler , ...  אל הספר
מוסד ביאליק