הערות לפרק שלישי

1 פסק הדין , . 8-7 ע"ע 2 עי' גם הדיון בסמכות השיפוט של בית המשפט בפרק , 2 סעיף : הבסיס החוקי למשפטי פשעי מלחמה . 8 פסה"ד , . 65-48 ע"ע 4 ספר החוקים של בית המשפט הבינלאומי , סעיף . 0 ( 1 ) 38 סעיף 38 מונה את מקורות המשפט הבינלאומי שבית המשפט משתמש בהם ; אחד המקורות הללו מתואר במובאה שבפנים . Kurt R . Grossmann , Ossietzky — ein dcutscher Patriot ( Munchen , 5 . 448-441 yy . ( Kindler , 1963 6 ראה לדוגמה האנציקלופדיה הסובייטית הגדולה , מהדורה שנייה , כרך , 41 עמ' 548 ( ברוסית . ( Henri Torres , he Proces des pogromes ( Paris , Editions de France , 1928 ) 7 . p . 270 8 דברי הכנסת ( ירושלים , המדפיס הממשלתי , . ( 1960 הפרוטוקול של הישיבה ה 98 מיום 23 במאי . 1960 . 24 . V . 1960 , The New York Times 9 . 24 . V . 1960 , The New York Herald Tribune 10 11 'הארץ' ( תל אביב 24 , ( במאי . 1960 12 סרט ההקלטה שמור בארכיון 'קול ישראל . ' החלק הראשון של הישיבה הושמע באוזני על פי בקשתי . 13 הפרוטוקולים של הישיבות 868-865 של מועצת הביטחון ( יוני . ( 1960 , 23-22 ראה גם את הערה 101 לפרק . 2  אל הספר
מוסד ביאליק