הערות לפרק שני

1 ראה לדוגמה History of the United Nations War Crimes Commission : and the Development of the Laws of War ( London , UNWCC , 1948 , ( 592 p . והערות 32-29 לפרק זה . 2 העדות ניתנה במשפט המיניסטרים ( משפט , ( xi עמ' , 15671-15603 , 15491-15424 12-10 ) 15879-15831 באבגוסט . ( 1948 3 הםידרה הירוקה , , vi עמ' . 1188 4 מיסמך נירנברג , NG-2586-G פורסם קצתו בסידרד . הירוקה tm , 210-217 ובשלמותו בספרו של קמפנר : המקצוע : השמדה , דרכו של אייכמן ( ירושלים — תל אביב : שוקן , תשכ"ד ) עמ' . 121-112 המקור הגרמני נמצא במהדורה הגרמנית של ספרו של קמפנר — . Eichman und Komplizen ( Zurich-Stuttgart-Wien , 1961 ) , ss . 170-180 5 סידרה ירוקה , , xiv עמ' . 870-868 במהדורת הביס ( עמ' ( 129 ח . ארנדט חוזרת בה וכותבת : 'בית הדין בנירנברג , שהיו בידו רשומות הישיבה בוואנזיי , אפשר לא האמין שהוא ( שטוקארט ) לא ידע דבר על תכנית ההשמדה , אבל דן אותו לזמן מאסר שכבר ישב מפני מצב בריאותו הרופף . ' n עמ' 132 ואילך , 151 ואילך . . 185 / ת 7 8 ההגנה היתד , מיוסדת , בין השאר , על הלויאליות של זאוקל אל היטלר ואמונו ב'כוונו...  אל הספר
מוסד ביאליק