הערות לפרק ראשון

1 פסק הדץ , עמ' 72 ואילך . 2 לתיאור מעשה ניסקו ותכנית מאדאגאסקאר עי' להלן בפרק זה . 3 אוצר המלים העיתונאי היסודי בעיתון ביידיש מכיל הרבה יותר מ'כמה תריסרי' מלים ממקור עברי , אפילו לא נזכיר את המלים שממקור סלאבי . אף היסודות של 'ניב נרמני עתיק' בדרך כלל אינמ מובנים לגרמני שלא התאמן בכך במיוחד . סיכום מדעי על מקורותיה של יידיש והמבנה שלה בימינו ראה בהרצאתו של מאכס ויינרייך 'History of the Yiddish Language : The Problems and Their Implica- tions ' , Proceedings of the American Philosophical Society ( New York ) , . Vol . 103 , No . 4 , August 15 , 1959 , pp . 563-570 ועיין Uriel and Beatrice Weinreich , Yiddish Language and Folklore . A Selective Bibliography for Research ( The Hague , Mouton & Co ., 1959 ) , 66 pp . ( Janua Lin- . ( guarum , Studia Memoriae Nicolai van Wijk Dedicata , No . X 'ה 4 הוכחה' המוצעת לטענה זאת היא העובדה , שמכתבים של מחלקתו אל משרד החוץ היו נחתמים בידי קאלטנברונר או מילר . אבל אין מכאן ראיה כלל . ( ראה את הדיון 5 בהמשך פרק זה , 37 / ת . ( עמ' . 2339 , 1113 / ת ...  אל הספר
מוסד ביאליק