חלק ג: ספרי-שימוש

ספר שימוש יסודי על תקופת השואה : Robinson , Jacob , and Philip Friedman , Guide to Jewish History under מפתחות מפורטים Nazi Impact , New York , Yad Vashem-YIVO , 1960 . ( אנשים , מקומות , ע ניינים . ( סקירות הספרות בעברית : פיליפ פרידמן , ביבליוגראפיה של הספרים העבריים על השואה ועל הגבורה , ירושלים , יד ושם-ייווא , . 1960 סקירת הספרות ביידיש : יוסף גאר און פיליפ םרידמאן , ביבליאגראפיע פון יידישע ביכער וועגן חורבן און גבורה , ניו יורק , יד ושם-ייווא , . 1962 קאטאלוג של פרסומים , בעיקר בגרמנית ובאנגלית : Wolff , Use R . Books on Persecution , Terror , and Resistance in Germany ( 2 nd ed . ) . London , Wiener Library , 1960 . 208 pp . סקירת הספרות על רקעה של התקופה הנאצית : Wolff , Use R . From Weimar to Hitler : Germany 1918-1933 . London : Vallentine , Mitchell & Co ., for the Wiener Library 1964 . 269 pp . סקירת הספרות על התקופה שלאחר היטלר : Wolff , Use R . After Hitler : Germany 1945-1963 . London , Vallentine , Mitchell & Co . for the Wiener Library , 1963 . 261 pp . סקירת הספרות הצ...  אל הספר
מוסד ביאליק