מקורות משניים

ספרים אבידר , ד' ואחרים ( עורכים , ( יוכל שנים לכית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית בירושלים , ירושלים . 1987 אורמיאן , ח' ( עורך , ( החינוך בישראל , ירושלים . 1973 אטיאש , מ' . 1940 כנסת ישראל כארץ ישראל , ירושלים . אידלסון , ד' . 1956 נוער בסכנה , מרחביה . איכהורן , א' . 1932 נוער עזוב , ירושלים . אלבוים דרור , ר' . 1990 החינוך העברי בארץ-ישראל , , \ 920- \ 9 \ 4 ב , ירושלים . אליאב , בנימין ( עורך , ( היישוב בימי הכית הלאומי , ירושלים . 1979 אליאב , מרדכי וי' רפאל ( עורכים , ( ספר שרגאי — פרקים בחקר הציונות הדתית והעלייה לארץ-ישראל , ירושלים תשמ"ב . אלמוג , ע' . 1997 הצבר — דיוקן , תל אביב . אפשטיין , י"נ ואחרים ( עורכים , ( ספר מאגנס , ירושלים תרח"ץ . אקרמן , 'ו א' כרמון וד' צוקר ( עורכים , ( חינוך בחברה מתהווה , תל אביב וירושלים תשמ"ה . אשכל , ר' . 199 1 כי מציון תצא תורה תולדותיהם — ותרומתם של מדעני האוניברסיטה העברית בירושלים במשך שישים ושש שנה , ( 1991-1925 ) א , מדעי החיים , ירושלים . בובר , , 'מ ב' פייבל וח' ווייצמן תשכ"ח . בית ספר גבוה יהודי , ירושלים . בנטואיץ , י' . 19...  אל הספר
מוסד ביאליק