ועדת מק־נייר ותוצאותיה, 1947-1944.

להתפתחות שנסקרה לעיל , נלוו שביתות מורים , שהפכו לתופעה שכיחה בחינוך הלאומי , בשל אי יכולתן של הרשויות לעמוד בהוצאות . המחלוקת המתמשכת והנשנית שנה שנה בין מחלקת החינוך הממשלתית לרשויות הלאומיות החריפה את המצב . הנציב העליון , לורד גורט Viscount , Field ) , ( Marshal John Standis Gort פנה לשר המושבות , אוליבר סטנלי Hon . Oliver ) , ( Frederick G . Stanley וביקשו להקים ועדת חקירה לענייני החינוך העברי ולפתרונם , להעמיד בראשה אדם בעל מוניטין , ולמנות יהודי לאחד מחבריה , וכן אדם הבקי במנהל חינוך . הנציב העליון עצמו מינה את הוועדה . הוועד הלאומי קיבל את עצם המינוי בחיוב , אך הסתייג מן הקביעה כי ה'נוסחה' לחלוקת התמיכה בין החינוך הערבי ליהודי תוגש כנתון שאינו עומד לבדיקה . אחד מחברי הוועדה היה סר ליאון סיימון , ציוני בריטי . עמדתו לא מנעה בעדו מלהצטרף לכל המסקנות המעשיות של הוועדה , להוציא את הנחת היסוד של הוועדה , שלפיה יש להביא לידי התקרבות בין שתי העדות , היהודית והערבית , כדי ליצור 'סולידריות פלשתינאית . ' הוועדה , המכונה ועדת מק נייר , הכירה בתחייה הלאומית ובהכשרה לקראת הגשמתה כמטרות החינ...  אל הספר
מוסד ביאליק