השתלמויות המורים.

השתלמויות המורים בעת עבודתם החינוכית — אחד המפעלים המרכזיים שארגנה הסתדרות המורים — החלו כבר לפני מלחמה העולם הראשונה . מרכז המורים ראה צורך להקנות למורים חדשים יסודות חינוכיים הקשורים בארץ ישראל , בעיקר לאותם מורים שהזדמנו לביקור בארץ וועדי המושבות הזמינום להישאר ולהורות בהן . בתום המלחמה ניסה מרכז הסתדרות המורים לחדש את ההשתלמויות , אך עד שנת תרפ"ד היתה ההיענות ליוזמתו מעטה . בתרפ"ד קיבלו ההשתלמויות צביון מעשי יותר . מורים בעלי ניסיון בהוראה בבית הספר העממי היו מרצים בהשתלמויות שנערכו בתל אביב ובירושלים . שימת הלב הוקדשה בהן למקצועות עמלניים , כגון : מכשירי חשמל והשימוש בהם , נגרות , מלאכת יד , קרטון וציור . חלק מההשתלמויות , בעיקר בירושלים , יוחד לטיולים לשם הכרת העיר . מאז הוקדשה שימת לב להוראת המולדת , למלאכה ולטבע . בשלהי שנות העשרים ובראשית שנות השלושים צומצמה הפעולה מחמת קשיים כספיים , והמאבק של הסתדרות המורים כנגד העברת הבעלות על החינוך בארץ לידי הוועד הלאומי . רק בקיץ תרצ ( 1935 ) ה" חודשו ההשתלמויות בתל אביב , ומתרצ"ז נערכו השתלמויות גם בחיפה ( מספר המשתלמים אותה שנה היה . ...  אל הספר
מוסד ביאליק